vg|XXXIX Bridge Festival Stara Zagora,R3_9,I,17,24,Mingo,0,Lyuil,0| rs|3NS+1,3NS=,1NN=,1NN=,4SN=,4SS=,6DN-1,6DN=,4SS=,2NE=,3NS+1,2CN=,2SN=,1CS-4,1HW-1,2HW-1| pn|Yordanov,Kraynin,Paskaleva,Nikolov,Peychev,Petkov,Dimitrov,Gogev|pg|| qx|o17|st||md|3SAT32HAK4DA76CKJ4,S87HT3DQT954C7632,S6HQ952DKJ832CT95,SKQJ954HJ876DCAQ8|sv|o|mb|p|mb|1S|mb|d|mb|p|mb|2H|mb|2S|mb|2N|mb|3S|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s8|pc|s6|pc|sJ|pc|s2|pg|| pc|sQ|pc|s3|pc|s7|pc|c5|pg|| pc|c8|pc|c4|pc|c7|pc|c9|pg|| pc|d2|pc|s4|pc|dA|pc|d4|pg|| pc|d7|pc|d9|pc|dJ|pc|h6|pg|| pc|cT|pc|cA|pc|cJ|pc|c2|pg|| pc|cQ|pc|cK|pc|c3|pc|d3|pg|| pc|d6|pc|dT|pc|dK|pc|s5|pg|| pc|h2|pc|h7|pc|hK|pc|h3|pg|| pc|sA|pc|hT|pc|d8|pc|s9|pg|| pc|hA|mc|10|pg|| qx|c17|st||md|3SAT32HAK4DA76CKJ4,S87HT3DQT954C7632,S6HQ952DKJ832CT95,SKQJ954HJ876DCAQ8|sv|o|mb|p|mb|1S|mb|d|mb|p|mb|2D|mb|2S|mb|2N|mb|p|mb|3D|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s8|pc|s6|pc|sJ|pc|sA|pg|| pc|dA|pc|d4|pc|d2|pc|s4|pg|| pc|d7|pc|d9|pc|dJ|pc|s5|pg|| pc|h2|pc|h6|pc|hA|pc|h3|pg|| pc|d6|pc|dT|pc|dK|pc|s9|pg|| pc|cT|pc|cQ|pc|cK|pc|c2|pg|| pc|cJ|pc|c3|pc|c5|pc|cA|pg|| pc|h7|pc|h4|pc|hT|pc|hQ|pg|| pc|h5|pc|h8|pc|hK|pc|s7|pg|| pc|c4|pc|c6|pc|c9|pc|c8|pg|| pc|h9|pc|hJ|pc|s2|pc|d5|pg|| mc|9|pg|| qx|o18|st||md|4SKT92HK73DQ5CAJ54,SA863H862DA92CK32,SQJ5HT954DKJ4CT97,S74HAQJDT8763CQ86|sv|n|mb|p|mb|1C|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|1S|mb|p|mb|1N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|d6|pc|d5|pc|dA|pc|d4|pg|| pc|d9|pc|dK|pc|d3|pc|dQ|pg|| pc|c9|pc|c8|pc|c4|pc|cK|pg|| pc|d2|pc|dJ|pc|d7|pc|h3|pg|| pc|cT|pc|c6|pc|c5|pc|c2|pg|| pc|sQ|pc|s4|pc|s2|pc|sA|pg|| pc|h2|pc|h4|pc|hA|pc|h7|pg|| pc|dT|pc|s9|pc|h8|pc|h5|pg|| pc|d8|pc|cJ|pc|c3|pc|c7|pg|| mc|7|pg|| qx|c18|st||md|4SKT92HK73DQ5CAJ54,SA863H862DA92CK32,SQJ5HT954DKJ4CT97,S74HAQJDT8763CQ86|sv|n|mb|p|mb|1C|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|1S|mb|p|mb|1N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|d8|pc|d5|pc|d2|pc|dJ|pg|| pc|sQ|pc|s4|pc|s2|pc|sA|pg|| pc|dA|pc|d4|pc|d3|pc|dQ|pg|| pc|d9|pc|dK|pc|d6|pc|h3|pg|| pc|c9|pc|c6|pc|c4|pc|cK|pg|| pc|h8|pc|h4|pc|hA|pc|h7|pg|| pc|dT|pc|c5|pc|c2|pc|h5|pg|| pc|d7|pc|cJ|pc|s3|pc|c7|pg|| mc|7|pg|| qx|o19|st||md|1ST8653H76D832CA98,S2HAT2DJT64CT7653,SAKQ7HKQDAK975CJ2,SJ94HJ98543DQCKQ4|sv|e|mb|p|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|2D|an|0-7|mb|p|mb|2N|an|22-24|mb|p|mb|3H|an|!s|mb|p|mb|3S|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dQ|pc|d2|pc|d4|pc|dA|pg|| pc|sA|pc|s4|pc|s3|pc|s2|pg|| pc|sK|pc|s9|pc|s5|pc|h2|pg|| pc|sQ|pc|sJ|pc|sT|pc|c7|pg|| pc|dK|pc|h8|pc|d3|pc|d6|pg|| pc|d5|pc|h3|pc|d8|pc|dT|pg|| pc|hA|pc|hK|pc|h4|pc|h6|pg|| pc|hT|pc|hQ|pc|h5|pc|h7|pg|| pc|d7|pc|h9|pc|s8|pc|dJ|pg|| pc|c8|pc|c3|pc|cJ|pc|cQ|pg|| mc|10|pg|| qx|c19|st||md|1ST8653H76D832CA98,S2HAT2DJT64CT7653,SAKQ7HKQDAK975CJ2,SJ94HJ98543DQCKQ4|sv|e|mb|p|mb|p|mb|2C!|mb|p|mb|2D!|mb|p|mb|3D|mb|p|mb|3S|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c5|pc|c2|pc|cQ|pc|cA|pg|| pc|s3|pc|s2|pc|sA|pc|s4|pg|| pc|sK|pc|s9|pc|s5|pc|c3|pg|| pc|sQ|pc|sJ|pc|s6|pc|h2|pg|| pc|d5|pc|dQ|pc|d2|pc|d4|pg|| pc|cK|pc|c8|pc|c6|pc|cJ|pg|| pc|h3|pc|h6|pc|hA|pc|hQ|pg|| mc|10|pg|| qx|o20|st||md|2S8HQJ7642DKJ3CAKQ,SJ2HAT85DQCJT9764,SKQT94HKDA876542C,SA7653H93DT9C8532|sv|b|mb|p|mb|1S|mb|p|mb|2H|an|5+!h, forcing 10+hcp|mb|p|mb|3D|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|4D|mb|p|mb|5D|mb|p|mb|6D|mb|p|mb|p|mb|p|pc|sA|pc|s8|pc|sJ|pc|s4|pg|| pc|h9|pc|h2|pc|hA|pc|hK|pg|| mc|11|pg|| qx|c20|st||md|2S8HQJ7642DKJ3CAKQ,SJ2HAT85DQCJT9764,SKQT94HKDA876542C,SA7653H93DT9C8532|sv|b|mb|p|mb|1D|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|3H|mb|p|mb|3S|mb|p|mb|4D|mb|p|mb|5D|mb|p|mb|6D|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c2|pc|cQ|pc|cJ|pc|hK|pg|| pc|s8|pc|s2|pc|sQ|pc|sA|pg|| pc|c3|pc|cK|pc|c4|pc|s4|pg|| pc|cA|pc|c6|pc|s9|pc|c5|pg|| pc|h2|pc|h5|pc|d2|pc|h3|pg|| pc|d4|pc|d9|pc|dK|pc|dQ|pg|| pc|dJ|pc|c7|pc|d5|pc|dT|pg|| pc|h4|pc|h8|pc|d6|pc|h9|pg|| mc|12|pg|| qx|o21|st||md|3SAK6HAJ9653DA9C97,ST2H74DT73CAKQ865,SQJ9875H82DQJ6C42,S43HKQTDK8542CJT3|sv|n|mb|2D!|an|weak major |mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3H!|an|weak hand !s|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cK|pc|c2|pc|cJ|pc|c7|pg|| pc|cA|pc|c4|pc|c3|pc|c9|pg|| pc|cQ|pc|h2|pc|cT|pc|s6|pg|| pc|sA|pc|s2|pc|s5|pc|s3|pg|| pc|sK|pc|sT|pc|s7|pc|s4|pg|| pc|hA|pc|h4|pc|h8|pc|hT|pg|| pc|h3|pc|h7|pc|s8|pc|hQ|pg|| pc|sQ|pc|d2|pc|h5|pc|c5|pg|| pc|dQ|pc|d4|pc|d9|pc|d3|pg|| pc|sJ|pc|d5|pc|h6|pc|c6|pg|| pc|s9|pc|d8|pc|hJ|pc|c8|pg|| pc|d6|pc|dK|pc|dA|pc|dT|pg|| pc|h9|pc|d7|pc|dJ|pc|hK|pg|| pg|| qx|c21|st||md|3SAK6HAJ9653DA9C97,ST2H74DT73CAKQ865,SQJ9875H82DQJ6C42,S43HKQTDK8542CJT3|sv|n|mb|p|mb|p|mb|1H|mb|2C|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h6|pc|h4|pc|h8|pc|hT|pg|| pc|cJ|pc|c7|pc|c5|pc|c2|pg|| pc|cT|pc|c9|pc|c6|pc|c4|pg|| pc|c3|pc|h5|pc|cA|pc|s5|pg|| pc|cK|pc|s7|pc|d2|pc|h3|pg|| pc|cQ|pc|s8|pc|d4|pc|h9|pg|| pc|c8|pc|h2|pc|s3|pc|s6|pg|| pc|h7|pc|s9|pc|hQ|pc|hA|pg|| pc|sA|pc|s2|pc|sJ|pc|s4|pg|| pc|sK|pc|sT|pc|sQ|pc|d5|pg|| pc|hJ|pc|d3|pc|d6|pc|hK|pg|| pc|dK|pc|dA|pc|d7|pc|dJ|pg|| pc|d9|pc|dT|pc|dQ|pc|d8|pg|| pg|| qx|o22|st||md|4SKT6HK3DK85CJ9763,SQ854HAJ54DJ972C5,SAJ72HQT2D643CAK4,S93H9876DAQTCQT82|sv|e|mb|p|mb|p|mb|p|mb|1C|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s4|pc|s2|pc|s9|pc|sT|pg|| pc|c3|pc|c5|pc|cK|pc|c2|pg|| pc|cA|pc|c8|pc|c6|pc|d7|pg|| pc|c4|pc|cQ|pc|c7|pc|d2|pg|| pc|h6|pc|h3|pc|hA|pc|h2|pg|| pc|h4|pc|hT|pc|h7|pc|hK|pg|| pc|cJ|pc|h5|pc|d3|pc|cT|pg|| pc|c9|pc|hJ|pc|d4|pc|dT|pg|| pc|sK|pc|s5|pc|s7|pc|s3|pg|| pc|s6|pc|s8|pc|sA|pc|h8|pg|| pc|hQ|pc|h9|pc|d5|pc|d9|pg|| pc|d6|pc|dA|pc|d8|pc|dJ|pg|| pc|dQ|pc|dK|pc|sQ|pc|sJ|pg|| pg|| qx|c22|st||md|4SKT6HK3DK85CJ9763,SQ854HAJ54DJ972C5,SAJ72HQT2D643CAK4,S93H9876DAQTCQT82|sv|e|mb|p|mb|p|mb|p|mb|1C|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h9|pc|h3|pc|h4|pc|hT|pg|| pc|cA|pc|c2|pc|c3|pc|c5|pg|| pc|cK|pc|c8|pc|c6|pc|s4|pg|| pc|h2|pc|h6|pc|hK|pc|hA|pg|| pc|d2|pc|d3|pc|dA|pc|d5|pg|| pc|dT|pc|dK|pc|d7|pc|d4|pg|| pc|s6|pc|s5|pc|sA|pc|s3|pg|| pc|hQ|pc|h7|pc|d8|pc|h5|pg|| pc|s2|pc|s9|pc|sK|pc|s8|pg|| pc|c7|pc|d9|pc|c4|pc|cT|pg|| pc|cQ|pc|c9|pc|hJ|pc|d6|pg|| pc|dQ|pc|cJ|pc|dJ|pc|s7|pg|| pc|sT|pc|sQ|pc|sJ|pc|h8|pg|| pg|| qx|o23|st||md|1SAJ62HAT75DKT7CJ5,SQ53HQ43D543CAKQ9,SK874H862DQ962CT6,ST9HKJ9DAJ8C87432|sv|b|mb|1C|mb|p|mb|1S|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c3|pc|c5|pc|cQ|pc|c6|pg|| pc|cA|pc|cT|pc|c2|pc|cJ|pg|| pc|cK|pc|h6|pc|c7|pc|s2|pg|| pc|hA|pc|h3|pc|h2|pc|h9|pg|| pc|h5|pc|h4|pc|h8|pc|hJ|pg|| pc|sT|pc|sJ|pc|sQ|pc|sK|pg|| pc|d2|pc|d8|pc|dT|pc|d4|pg|| pc|h7|pc|hQ|pc|s7|pc|hK|pg|| pc|s4|pc|s9|pc|sA|pc|s3|pg|| pc|hT|pc|s5|pc|d6|pc|dJ|pg|| mc|8|pg|| qx|c23|st||md|1SAJ62HAT75DKT7CJ5,SQ53HQ43D543CAKQ9,SK874H862DQ962CT6,ST9HKJ9DAJ8C87432|sv|b|mb|1C!|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cA|pc|c6|pc|c2|pc|c5|pg|| pc|cK|pc|cT|pc|c3|pc|cJ|pg|| pc|h3|pc|h2|pc|hK|pc|hA|pg|| pc|s2|pc|s3|pc|sK|pc|s9|pg|| pc|s4|pc|sT|pc|sA|pc|s5|pg|| pc|d7|pc|d3|pc|d9|pc|dJ|pg|| pc|hJ|pc|h5|pc|h4|pc|h6|pg|| pc|h9|pc|hT|pc|hQ|pc|h8|pg|| pc|sQ|pc|s7|pc|d8|pc|s6|pg|| mc|3|pg|| qx|o24|st||md|2SAJ73HQJ96DAKCJ84,S9864HA842DQ97CQ6,SK52H73DJ8654C732,SQTHKT5DT32CAKT95|sv|o|mb|p|mb|p|mb|1C|mb|d|mb|1H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|d5|pc|d2|pc|dK|pc|d7|pg|| pc|dA|pc|d9|pc|d4|pc|d3|pg|| pc|sA|pc|s4|pc|s5|pc|sT|pg|| pc|s3|pc|s6|pc|sK|pc|sQ|pg|| pc|d6|pc|dT|pc|h6|pc|dQ|pg|| pc|c4|pc|c6|pc|c7|pc|c9|pg|| pc|h5|pc|h9|pc|hA|pc|h3|pg|| pc|h4|pc|h7|pc|hT|pc|hJ|pg|| pc|sJ|pc|s8|pc|s2|pc|hK|pg|| pc|cA|pc|c8|pc|cQ|pc|c2|pg|| pc|cK|pc|cJ|pc|s9|pc|c3|pg|| pc|c5|pc|s7|pc|h2|pc|d8|pg|| pc|h8|pc|dJ|pc|cT|pc|hQ|pg|| pg|| qx|c24|st||md|2SAJ73HQJ96DAKCJ84,S9864HA842DQ97CQ6,SK52H73DJ8654C732,SQTHKT5DT32CAKT95|sv|o|mb|p|mb|p|mb|1D!|mb|d|mb|1H|mb|p|mb|p|mb|1N|mb|p|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|2D|mb|p|mb|2H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s2|pc|sT|pc|sA|pc|s4|pg|| pc|dA|pc|d7|pc|d4|pc|d2|pg|| pc|dK|pc|d9|pc|d5|pc|d3|pg|| pc|s3|pc|s6|pc|sK|pc|sQ|pg|| pc|d6|pc|dT|pc|h6|pc|dQ|pg|| pc|c4|pc|cQ|pc|c2|pc|c5|pg|| pc|h2|pc|h3|pc|hK|pc|h9|pg|| pc|h5|pc|hJ|pc|hA|pc|h7|pg|| pc|s8|pc|s5|pc|hT|pc|s7|pg|| pc|cA|pc|c8|pc|c6|pc|c3|pg|| pc|cK|pc|cJ|pc|s9|pc|c7|pg|| pc|c9|pc|hQ|pc|h4|pc|d8|pg|| pc|sJ|pc|h8|pc|dJ|pc|cT|pg|| pg|| 富二代精品国产app